Hlavným predmetom manažérstva kvality firmy JASE je poskytovať služby a dodávať produkty, ktoré budú trvalo uspokojovať požiadavky a potreby jej zákazníkov. Firma sa usiluje, aby všetky vykonávané práce a služby svojou kvalitou zodpovedali zamýšľanému účelu a splňovali všetky požiadavky objednávateľa na kvalitu. Presadzujú dobré meno organizácie, ktoré si vykonanými prácami a zaisťovanými službami získali a chcú ich neustále udržovať v povedomí stálych zákazníkov, ale aj u širokej verejnosti. Každý jednotlivec musí prispievať svojím dielom k uskutočňovaniu cieľov politiky kvality firmy. Preto je úlohou každého zamestnanca vykonávať bezchybnú prácu. Každý musí pracovať tak, aby objednávatelia boli spokojnými zákazníkmi. Uspokojovanie potrieb objednávateľov a predchádzanie očakávaní zákazníkov je trvalou súčasťou každodennej práce a prezentácie zásad kvality firmy.

Hlavné zásady riadenia firmy:

  1. Zameranie sa na zákazníka - keďže budúcnosť každej organizácie je bytostne závislá na chovaní jednotlivých skupín zákazníkov, aj firma JASE sa snaží k ich maximálnej spokojnosti a lojalite. Preto firma systematicky skúma požiadavky zákazníkov, ich rýchle a efektívne uspokojovanie, previazanosť cieľov kvality s potrebami a očakávaním zákazníkov, systematicky meria spokojnosť a lojalitu zákazníkov, rozvíja vzťahy so zákazníkmi, i s ďalšími zainteresovanými stranami.
  2. Vodcovstvo – vedenie - firma JASE sa snaží viesť a vytvoriť také prostredie pre svojich zamestnancov, aby všetky ich skupiny podávali v práci maximálne výkony v záujme naplňovania vytýčených cieľov. Zamestnanci všetko konzultujú s majiteľom firmy JASE, ktorý im zadáva všetky pracovné úlohy a pokyny. Takže zamestnanci sú stotožnení so strategickými cieľmi a zámermi spoločnosti, sú vhodne motivovaní a sú odstránené bariéry a nedostatky v komunikácií.
  3. Zapojenie zamestnancov - pre zapojenie ľudí musí firma JASE vysvetľovať dôležitosť všetkých činností svojich zamestnancov pre dosahovanie výsledkov organizácie. Ďalej vedie zamestnancov k otvorenej diskusii a hľadá riešenia, ako správne motivovať svojich zamestnancov, čo je spojené aj s ich odmenami, ktoré sa firma snaží optimalizovať. Zamestnanci sú neustále školený, čo si vyžaduje aj predmet ich práce, nakoľko potrebujú rôzne doklady (pilčícke preukazy, preukazy na hydraulickú ruku, na vedenie špeciálneho kolesového traktora atď.), aby mohli vykonávať pracovnú činnosť.
  4. Procesný princíp - manipulácia dreva sa tiež skladá z jednotlivých činností. Úlohou zamestnancov je správne posúdiť kvalitu manipulovaného dreva a správne ho zaradiť do jednotlivých sortimentov. Čo sa týka predaja drevnej hmoty odberateľom, kvalitu a zaradenie do kvalitatívnych skupín posudzuje buď majiteľ firmy alebo jeho obchodný zástupcovia.
  5. Trvalé zlepšovanie - trvalé zlepšovanie výkonnosti by malo byť chápané ako hlavný cieľ akejkoľvek organizácie. Firma JASE sa snaží sústavne rozvíjať prostredie k tvorivej práci zamestnancov a to tým, že firma rešpektuje svojich zamestnancov a pracovný čas sa prispôsobuje ich nevyhnutným potrebám. Efektom by malo byť nielen zlepšenie výkonnosti procesov, systému manažérstva kvality, zvýšená schopnosť pružnej reakcie, ale aj vytvorenie podmienok pre jednanie zamestnancov.
  6. Vzájomne dobré vzťahy s dodávateľmi a odberateľmi - firma sa snaží dobre vychádzať s dôležitým dodávateľmi a odberateľmi a má s nimi priateľské vzťahy založené na dôvere. Nakoľko vzťah dodávateľ – obchodník – odberateľ je ťažko koordinovateľný, firma JASE je dôkazom toho, že sa to dá.