Politika FSC® podľa FSC-POL-01-004

Týmto spoločnosť JASE, spol. s.r.o. prehlasuje, že prečítala a porozumela dokumentu „Policy for the Association of Organizations with FSC” tak ako je publikovaný na www.fsc.org. Tento dokument stanovuje pozíciu FSC v súvislosti s neprijateľnými aktivitami organizácií a jednotlivcov, ktoré už sú alebo by chceli byť pridružení k FSC, ako aj mechanizmus odstúpenie od FSC.

Spoločnosť podporuje Forestry Stewardship Council (FSC) a požaduje od svojich dodávateľov, aby hospodárili v lesoch podľa princípov a kritérií FSC.

Spoločnosť súhlasí s požiadavkami podľa FSC-STD-40-004 (V3-1).

Spoločnosť JASE, spol. s r.o. v zmysle prehlasuje, že v súčasnosti a v budúcnosti, pokiaľ bude existovať vzťah k FSC nebude sa priamo alebo nepriamo podieľať na:

 • Nezákonnej ťažbe drevnej hmoty;
 • Porušovaniu tradičných a /alebo ľudských práv pri lesníckych činnostiach
 • Deštrukcií lesov s vysokým ochranárskym významom pri lesníckych činnostiach;
 • Významnej premene prírodných lesov na plantáže alebo nelesné využitie ;
 • Zavádzaní geneticky modifikovaných organizmov pri lesníckych činnostiach.
 • Pri uplatňovaní pracovných požiadaviek sa riadime zákonnými požiadavkami platnými v EÚ a SR
 • Nevyužívame detskú prácu
 • Nevykonávame a nevyžadujeme nútenú prácu
 • Nediskriminujeme na základe pohlavia, náboženstva a rasy
 • Uznávame slobodu združovania a právo kolektívneho vyjednávania

A zaväzuje sa k:

 • dodržiavaniu základných konvencií ILO definovaných v „ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998
 • dodržiavať a napĺňať požiadavky BOZP v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ
 • že podporí, poskytnutím relevantnej dokumentácie, overenie transakcií s FSC certifikovaným materiálom podľa požiadaviek certifikačnej organizácie a Accreditation Services International (ASI)