Politika FSC® podľa FSC-POL-01-004

Týmto spoločnosť JASE, spol. s.r.o. prehlasuje, že prečítala a porozumela dokumentu „Policy for the Association of Organizations with FSC” tak ako je publikovaný na www.fsc.org. Tento dokument stanovuje pozíciu FSC v súvislosti s neprijateľnými aktivitami organizácií a jednotlivcov, ktoré už sú alebo by chceli byť pridružení k FSC, ako aj mechanizmus odstúpenie od FSC.

Spoločnosť podporuje Forestry Stewardship Council (FSC) a požaduje od svojich dodávateľov, aby hospodárili v lesoch podľa princípov a kritérií FSC.

Spoločnosť súhlasí s požiadavkami podľa FSC-STD-40-004 (V3-1).

Spoločnosť JASE, spol. s r.o. v zmysle prehlasuje, že v súčasnosti a v budúcnosti, pokiaľ bude existovať vzťah k FSC nebude sa priamo alebo nepriamo podieľať na:

 • Nezákonnej ťažbe drevnej hmoty;
 • Porušovaniu tradičných a /alebo ľudských práv pri lesníckych činnostiach
 • Deštrukcií lesov s vysokým ochranárskym významom pri lesníckych činnostiach;
 • Významnej premene prírodných lesov na plantáže alebo nelesné využitie ;
 • Zavádzaní geneticky modifikovaných organizmov pri lesníckych činnostiach.
 • Pri uplatňovaní pracovných požiadaviek sa riadime zákonnými požiadavkami platnými v EÚ a SR
 • Nevyužívame detskú prácu
 • Nevykonávame a nevyžadujeme nútenú prácu
 • Nediskriminujeme na základe pohlavia, náboženstva a rasy
 • Uznávame slobodu združovania a právo kolektívneho vyjednávania

A zaväzuje sa k:

 • dodržiavaniu základných konvencií ILO definovaných v „ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998
 • dodržiavať a napĺňať požiadavky BOZP v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ
 • že podporí, poskytnutím relevantnej dokumentácie, overenie transakcií s FSC certifikovaným materiálom podľa požiadaviek certifikačnej organizácie a Accreditation Services International (ASI)

Schéma manažéra zdrojov JASE, spol. s r.o., 985 45, Látky 150 v členskom zložení:

 • JASE, s. r. o. Látky IČO:36625043
 • Ján Segeč Látky (fyzická osoba)
 • JUDr. Čontofalsky Peter Látky (fyzická osoba)
 • Lesná urbárska pozemková spoločnosť Látky Bykovo IČO:42315697
 • Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Prašivá IČO:55553451
 • Pozemkové spoločenstvo Veľká Chocholná IČO:54156343
 • URBÁR, pozemkové spoločenstvo Detvianska Huta IČO:50036050
 • Urbárska a pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Kokava nad Rimavicou IČO:37956558
 • Lesná spoločnosť Skalica pozemkové spoločenstvo IČO:42314607
 • Briežky lesná a pasienková spoločnosť IČO:42316316
 • Takolles združenie vlastníkov lesov IČO:42006988
 • Lesná a pasienková spoločnosť Vápenná, pozemkové spoločenstvo IČO:37958500
 • Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka pozemkové spoločenstvo IČO:37958518
 • Urbár Stožok, pozemkové spoločenstvo IČO:42315077
 • Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá IČO:37897934

Vážený pán/pani,

Uvedené subjekty zoskupené do schémy manažéra zdrojov sa podujali na implementáciu FSC certifikácie lesného hospodárenia. FSC – FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® je globálna nezávislá nezisková mimovládna organizácia. Je tvorená združením členov rôznych ekologických organizácií, veľkoobchodných a maloobchodných organizácií obchodujúcich s drevom, lesníkov, spracovateľov dreva, iniciatívami z radov domorodých a miestnych obyvateľov, odbormi a certifikačnými organizáciami z celého sveta.

Hlavnou myšlienkou FSC je podporovať environmentálne zodpovedné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov celého sveta. Jednou z dôležitých podmienok certifikácie je aj konzultácia ohľadom vplyvu hospodárenia na les ako celok a pri vyhotovení nového plánu starostlivosti o lesy so skupinami, ktoré majú v posudzovanom území svoje záujmy z hľadiska hospodárenia v lesoch, ochrany prírody, ochrany historických, kultúrnych a náboženských pamiatok, športových aktivít, sociálnych aspektov a pod.

Žiadame Vás preto o vyjadrenie Vašich pripomienok, názorov a komentárov týkajúcich sa hospodárenia na lesných pozemkoch a jeho dopadov na území v pôsobnosti hore uvedených subjektov.

Za vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme

JASE spol. s r. o.
konateľ
Segeč Ján